Over Ons - Saygim Zorg

Net als Iedere zorginstelling wil de stichting Saygim Zorg de beste zorg voor haar cliënten. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat het voor het bepalen van een passend zorgaanbod essentieel is om in contact te komen met iemand die de taal spreekt en de cultuur kent. Het is immers van wezenlijk belang dat de cliënt zich begrepen voelt en de best passende zorg ontvangt, kortom, de zorg met respect voor zijn uniciteit ontvangt.

Het aantal oudere migranten in Nederland zal de komende periode snel stijgen; in een artikel van het Nationaal Ouderen Fonds is onder meer te lezen dat het aantal toeneemt tot 360.000 ouderen in 2015.

Veelal hebben oudere migranten specifieke gezondheidsklachten en een zwakkere sociaaleconomische positie. Hierdoor kan de zorgvraag van deze ouderen gecompliceerder van aard zijn, zo is te lezen in een publicatie “Nieuwe Nederlanders, nieuwe zorg. Onderzoek naar de interculturalisatie van de zorg in Nederland” van L. Arts e.a..

Verder doen deze ouderen in beperktere mate een beroep op zorgverlening, doorgaans omdat zij er onbekend mee zijn. Daarnaast is er ook een culturele reden voor het afwijzen van zorgverlening: veel oudere migranten vinden mantelzorg vanzelfsprekend en verwachten dat de kinderen de zorg voor hen op zich nemen. Deze mantelzorg staat echter onder druk, omdat de jongere migranten steeds vaker andere prioriteiten (moeten) gaan stellen. Bovendien is het beleid op het gebied van interculturalisatie van ouderenzorg er mede op gericht om de druk van mantelzorg bij de 2de generatie migranten te verminderen en daardoor hun participatie in de samenleving te stimuleren.

De toename van het aantal oudere migranten is voor Saygim Zorg aanleiding om voor deze groep een specifiek aanbod van zorg in de meest brede zin (zowel zorg als welzijn) te ontwikkelen. Daarbij wordt een gerichte maatwerkaanpak voorgestaan, waarbij de ruimte voor diversiteit volop wordt benut door een gepaste aandacht te geven aan zorg in eigen taal en cultuur. Dit impliceert dat de zorgverlener in de taal van de cliënten kan communiceren en de achtergrond van de cliënten beter kan aanvoelen, waardoor nog professioneler en efficiënter kan worden ingespeeld op de zorgvraag en individuele wensen van die cliënten. Hiermee kiest Saygim Zorg voor een aanpak, die aansluit bij het door het rijk voorgestane zorgbeleid, waarin het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van de cliënten centraal komt te staan.

Missie & Visie

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid heeft de stichting Saygim Zorg de zorgvraag van migranten tot speerpunt gemaakt. Deze keuze bepaalt voor het overgrote deel de identiteit en de uniciteit van de organisatie. Het zal dan ook niet verbazen dat de organisatie de zorg voor oudere migranten en migranten met een beperking centraal heeft gesteld in haar missie.

1.1. Missie

Het bestaansrecht van Saygim Zorg is vertaald in de volgende missie: “De organisatie levert professionele thuiszorg en begeleiding, waaronder dagopvang voor mensen met een beperking. De zorg- en dienstverlening is van hoge kwaliteit en sluit aan op de persoonlijke wensen en leefsituatie van de cliënten, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de eigen taal en cultuur. De organisatie wordt gekenmerkt door korte lijnen en een collegiale sfeer, maar bovenal door aandacht voor zorg en betrokkenheid bij haar cliënten. Bij de uitvoering van deze missie laten de medewerkers zich leiden door een aantal belangrijke kernwaarden, zoals respect, toewijding, vriendelijkheid en deskundigheid”.

1.2. Visie

Zoals uit het bovenstaande is op te maken, heeft Saygim Zorg de ambitie om de zorg voor kwetsbare migranten vanuit één gedragen visie uit te voeren. Deze gedeelde toekomstvisie luidt als volgt: “De zorgvraag van cliënten vormt het belangrijkste uitgangspunt bij de zorg- en dienstverlening. Omdat iedere zorgvraag uniek is, biedt de organisatie zorg op maat en kwalitatief de beste zorg. Daarbij streeft zij niet alleen naar deskundige en betrokken medewerkers, maar vooral ook naar een veilige en vertrouwde omgeving voor haar cliënten. Iedereen, die bij Saygim Zorg werkt, zet zich voor de volle honderd procent in om de zorg voor de cliënten te laten voldoen aan hun verwachtingen. Door middel van een nog betere maatwerkaanpak wil de organisatie de zorg voor kwetsbare migrantencliënten verder uitbouwen”.